Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق، نصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١- سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و بازار دوم فرابورس حداقل ٧٠%از دارایی های صندوق
٢- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
٢-١ پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر ١٠% از دارایی های صندوق
٢-٢ پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
٣- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از دارایی های صندوق
٤- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران حداکثر ٢٠% از دارایی های صندوق
٥- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ٢ جدول فوق تا ١٥% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.


دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان